Перемишлянська районна рада new

81200, вул. Привокзальна 3, м. Перемишляни, Львівської обл.
тел.: +38 (0263) 2-11-46, факс: 2-16-57
perem_rada@peremrda.gov.ua

Новини району

Для дитячих садків затверджено нові протиепідемічні заходи

29.09.2020

 

   Головний державний санітарний лікар затвердив нові протиепідемічні заходи у закладах дошкільноїосвіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).

ГоловнийдержавнийсанітарнийлікарУкраїни постановоювід 22.09.2020 р. №55 затвердив нові протиепідемічні заходи у закладах дошкільноїосвіти на період карантину у зв'язкупоширеннямкоронавірусноїхвороби (СОVID-19).

 

Так, керівник та медичнийпрацівник закладу, абовідповідальна особа, яка пройшлавідповіднийінструктаж та призначена наказом керівника закладу, маютьзабезпечити:

 • щоденний контроль за виконаннямзаходів;
 • проведенняроз'яснювальноїроботи з персоналом щодоіндивідуальнихзаходівпрофілактики та реагування на виявленнясимптомівкоронавірусноїхвороби (СОVID-19) серед персоналу абовихованців;
 • розробкуалгоритмівдій на випадокнадзвичайноїситуації, пов'язаною з реєстрацієювипадківзахворювання на коронавірусну хворобу (СОVID-19) середвихованців та працівників закладу;
 • недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, якийпотребуєсамоізоляціївідповідно до галузевихстандартів у сферіохорониздоров'я;
 • проведенняінструктажу для працівниківщодозапобіганняпоширеннюкоронавірусноїінфекції (СОVID-19), дотримання правил респіраторноїгігієни та протиепідемічнихзаходів.

Допуск до роботи персоналу закладівздійснюєтьсяпісляпроведеннятермометріїбезконтактним термометром та за умовинаявностізасобуіндивідуальногозахисту, щощільнопокриває рот та ніс.

У разівиявленняспівробітника з підвищеною температурою тілапонад 37,2 °С абоізознакамигострогореспіраторногозахворювання, такийспівробітник не допускається до роботи з рекомендаціямизвернутись за медичноюдопомогою до сімейноголікаря. При появіпідвищеноїтемпературитілапонад 37,2 °С абоознакгострогореспіраторногозахворюваннявдома, співробітникповідомляєсвогобезпосередньогокерівника та не виходить на роботу, одночаснозвертаючись за медичноюдопомогою.

Температурнийскринінгдітейпроводять при вході (початковий) у заклад та кожні 4 години (поточний) з занесеннямпоказників у відповідний журнал довільноїформи. Діти, в якихвиявлено температуру тілапонад 37,2 °С абоознакиреспіраторнихзахворюваньізолюються з відповіднимінформуванняммедичногопрацівника та батьків. При ізоляціїважливо не допустититривожнихвідчуттів у дитини та враховуватиїїпсихологічний стан.

Ранковеприйманнядитини до закладу та передачу післязакінчення дня, проводить виховательгрупи на території закладу, за межами йогобудівлі. За несприятливихпогодних умов приймання та/або передачу дітейвідбувається в приймальних та/абороздягальнихгруповихосередках закладу. За умовиперебування на території закладу батьки або особи, якіїхзамінюють, повинніодягатиреспіраторабозахисну маску, так, щоббулипокритініс та рот.

На вході до закладу організовуєтьсямісце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючоїречовинипонад 60% для ізопропіловихспиртів та понад 70% для етиловихспиртів. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу є миття рук з милом. Використанняантисептиківдоцільнелише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологимисерветками з метою знезараженняабо як замінамиття рук абоантисептичноїобробки не рекомендується.

Використанняантисептиків повинно відбуватисьвиключнопід контролем працівників закладу. Самостійний доступ дітей до спиртовихантисептиків повинен бути обмеженим.

Всіпротиепідемічні заходи, спрямовані на захистдітей (термометрія, навчанняобробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю тощо) проводяться в ігровійформі та за особистим прикладом працівників закладу.

На період карантину забороняється:

 • використаннябагаторазових (тканинних) рушників;
 • використанням'яких (м'яконабивних) іграшок;
 • використаннякилимів з довгим ворсом;
 • перебування у вуличномувзутті (без змінного) всерединіприміщень;
 • проведеннябатьківськихзборів (окрім тих, щопроводятьсядистанційно).

Дозволено проведення культурно-виховнихзаходів (вистав, свят, концертів) за участюдітей з однієїгрупи та за присутності одного з батьків/опікунівдитини з розрахункуоднієї особи на 5 кв. метрівплощіприміщення в якому проводиться західаботериторії (якщозахід проводиться на відкритомуповітрі).

Проведення культурно-виховнихзаходівдозволяється за умовидотриманняпротиепідемічнихзаходів, використанняусіма батьками/опікунамиреспіраторівабозахисних масок, так, щоббулипокритініс та рот, з подальшоюдезінфекцієюповерхоньприміщення в якомувідбувався культурно-виховнийзахід.

Заборонено запрошеннятворчо-розважальнихколективів та іншихосіб, які не є співробітниками закладу.

На період карантину рекомендується:

 

 • розробитиадаптивнийграфікпрогулянок та занять з метою недопущенняоб'єднання/змішуваннягруп;
 • обмежитикількістьдітей в групах, виходячи з можливостізабезпеченняналежнихпротиепідемічних умов та контролю над їхдотриманням;
 • проводитидодатковіігри та вправи, які б доносили дітямважливістьіндивідуальнихзаходівпрофілактики та фізичногодистанціювання;
 • надаватипріоритет активностям, щопроводяться на відкритомуповітрі;
 • переформатуватирозміщення в кімнатах для занять таким чином, щобзабезпечити максимально можливефізичнедистанціювання;
 • обмежитизаняття та ігри, щопередбачаютьбезпосереднійфізичний контакт міждітьми та персоналом;
 • обмежитизаняття та ігри, щопотребуютьвикористаннязначноїкількостідодатковогоінвентаря;
 • забезпечитипроцесорганізаціїхарчування, щодозволяємінімізуватикількістьдітей, якіхарчуютьсяодночасно, абоодночасноперебувають за одним столом.